ΕφαρμογέςEntersoft

ΕφαρμογέςEpsilon Net

Mobile apps

KnowHow Consulting Logo_compresed

KHC GDPR Manager

Γενικά Χαρακτηριστικά

Η εφαρμογή αυτή χρησιμεύει στην διαχείριση και παρακολούθηση όλων των εγγράφων που αφορούν στον κανονισμό αλλά και στη διαχείριση και παρακολούθηση όλων των συστημάτων της εταιρείας σας, - αυτών που έχετε σήμερα αλλά και όσων θέλετε να αναπτύξετε ή να αγοράσετε στο μέλλον.

Η εφαρμογή διατίθεται σε δυο εκδόσεις:

On Premises καισε Microsoft Cloud

ΤεχνικάΧαρακτηριστικά

Event - Incident for Personal Data/ Γιατηνκαταγραφήκαιτηνπαρακολούθησητωνπροσωπικώνδεδομένων, μέσω: Data Breach - Identity Risk - Data Consent - Data Consent – Withdrawal - Data Processing - Data Archived

RequestforPersonalData / Για την καταγραφή και την παρακολούθηση των αιτημάτων για:

AccessCorrectExportObjectionErase

Tasks / Για την ομαδοποίηση των εργασιών που πρέπει να εκτελεστούν από τα αρμόδια άτομα της εταιρείας.

Personaldatainventory / Για την καταγραφή όλων των συστημάτων στα οποία υπάρχουν προσωπικά

δεδομένα.

AssetDetails/ Όπουκαταγράφονται και εμπλουτίζονται λεπτομερώς τα δεδομένα της λίστας Personaldatainventory

ComplianceManager/ Σε αυτό το υποσύστημα καταχωρούνται όλα τα έγγραφα των πολιτικών και των ελέγχων που πρέπει να διατηρεί η εταιρεία σας και να επιδεικνύει σε κάθε έλεγχο που θα διενεργείται από τις αρμόδιες αρχές.

PrivacyImpactAssessmentSystem / Το υποσύστημα αυτό χρησιμοποιείται κάθε φορά που προμηθεύστε ή αναπτύσσετε εσείς ένα σύστημα που συλλέγει προσωπικά δεδομένα.

Reports / Ένα σύνολο προ-εγκατεστημένων αναφορών για όλες τις εργασίες και την κατάστασή τους

Οφέλη

Η KnowHowConsultingLtd παρέχει στις επιχειρήσεις που τηρούν αρχεία με προσωπικά δεδομένα, αλλά και στους DPOs/CSOs/ITManagers, μια σειρά Εφαρμογών και Υπηρεσιών υποστήριξης για να μπορέσουν ΑΜΕΣΑ να προετοιμάσουν τις υποδομές και τις εσωτερικές διαδικασίες τους, ώστε να αντιμετωπίσουν με ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ την έλευση του νέου κανονισμού της Ε.Ε.

Κατεβάστε το φυλλάδιο του προϊόντος εδώ: