ΕφαρμογέςEntersoft

ΕφαρμογέςEpsilon Net

Mobile apps

Entersoft Business Suite

 


 

Καινοτομικό Πληροφοριακό Σύστημα που συνδυάζει τα πλεονεκτήματα ενός ERP με την εξωστρέφεια ενός CRM.

To Entersoft Business Suite απευθύνεται σε δυναμικά αναπτυσσόμενες μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις, που θέλουν να μετατρέψουν τη χρήση της υψηλής τεχνολογίας σε ανταγωνιστικό επιχειρηματικό πλεονέκτημα.

Το Entersoft Business Suite υποβοηθά την ανάπτυξη της επιχείρησης σας και την μείωση του κόστους χωρίς να θέτει όρια, υποστηρίζει την επέκταση του πληροφοριακού σας συστήματος με νέα λειτουργικότητα και διαθέτει ειδική σχεδίαση ώστε να μπορεί να προσαρμοστεί γρήγορα σε νέες διαδικασίες.

Η χρήση αλλά και η διαρκής ενσωμάτωση διεθνών “State of the Art” τεχνολογιών αναδεικνύουν το Entersoft Business Suite ως το κορυφαίο ERP σύστημα 2ης Γενιάς. Η Entersoft ενσωματώνοντας εμπειρία 20 και πλέον ετών στον χώρο του επιχειρησιακού λογισμικού, επαναπροσδιορίζει τα ERP συστήματα και παραδίδει μέσω του Entersoft Business Suite μοναδικές Δυνατότητες και Λειτουργίες όπως :

 • Απομακρυσμένη Πρόσβαση (.Net Remoting) με χρήση ADSL, ISDN, PSTN, GPRS κλπ με πραγματικό Client χωρίς ενδιάμεσες τεχνολογίες και μεγάλες ταχύτητες
 • Πολυεταιρική οργάνωση σε Ενιαία Βάση Δεδομένων (Multi – Company), Αυτοματοποιημένη Διαχείριση Διεταιρικών συναλλαγών και άμεση Παροχή Ενοποιημένων Αποτελεσμάτων με το υποσύστημα Cross Company Analytics
 • Ολοκληρωμένη Διαχείριση Υποκαταστημάτων ανά εταιρεία (ανεξάρτητη από Αποθηκευτικούς Χώρους) και άμεση απεικόνιση όλων των δεδομένων ανά υποκατάστημα
 • Παρακολούθηση Ρόλων Προσώπων με ενιαίο τρόπο (π.χ. Πελάτης μας που είναι και Προμηθευτής στην ίδια ή σε άλλες εταιρείες) και παρακολούθηση Πελατών που ανήκουν σε ένα Όμιλο με συνολική Οικονομική εικόνα του Ομίλου Πελάτη μας
 • Διαχείριση Πελατειακών Σχέσεων - CRM με το μοναδικό χαρακτηριστικό της ενοποιημένης με όλο το υπόλοιπο ERP λειτουργικότητας και παρακολούθησης των δεδομένων και ευκαιριών της Αγοράς.
 • Διαχείριση Έργων – Projects με όλη την απαραίτητη διάρθρωση σε υποέργα – εργασίες – υποεργασίες και ενέργειες, σε ταυτόχρονη χρήση με τα πραγματικά οικονομικά δεδομένα της εταιρείας τα οποία πλέον αποκτούν την κατά ΈΡΓΟ διάσταση τους.
 • Διαχείριση Πολλαπλών Εταιρικών Διαστάσεων οι οποίες δίνουν την δυνατότητα να «διαιρέσουμε» την εταιρεία σε μικρά κομμάτια και να έχουμε άμεσα όλα τα δεδομένα για τμήματα της εταιρείας (π.χ. Πουλάμε σε διαφορετικά κανάλια διανομής χονδρική, λιανική, πολυκαταστήματα, discount stores) ή Δραστηριότητες (π.χ. Παράγουμε ή εμπορευόμαστε διαφορετικής φύσης προϊόντα, ή έχουμε συγκεκριμένες συνεργασίες αντιπροσωπείες) ή Projects ή Κέντρα Κέρδους κλπ.
 • Σύστημα Ορισμού Ροής Εργασιών (Workflow) μοναδικό για ERP,ολοκληρωμένο με όλες τις λειτουργίες καταχωρίσεων του υπολοίπου συστήματος το οποίο δίνει την δυνατότητα να ορίσετε σε κάθε εταιρεία σας το δικό σας διαδικαστικό μοντέλο.
 • Διαχείριση Διεθνών Λογιστικών Προτύπων Παράλληλα με τα Εθνικά Λογιστικά Πρότυπα. Λαμβάνοντας υπόψη τους κανόνες των Δ.Λ.Π. από την αρχική σχεδίαση του Entersoft Business Suite το υποσύστημα αυτό παραδίδεται έτοιμο προς χρήση.
 • Υποσύστημα Εταιρικής Πληροφόρησης (M.I.S.) με το οποίο κερδίζετε έγκαιρη και έγκυρη Πληροφόρηση ώστε να ανταποκριθείτε άμεσα στις ανάγκες της Αγοράς σας.
 • Shadowing το οποίο παρέχει Αυτοματοποιημένο Διαχωρισμό Εργοστασιακής παραμετροποίησης – παραμετροποίησης Πελάτη και το οποίο διασφαλίζει την επένδυση σας προστατεύοντας σε οποιαδήποτε νέα έκδοση – αναβάθμιση τις ειδικές ρυθμίσεις που έγιναν στην εγκατάσταση σας.
 • Internet Update & Client Synchronization με τη χρήση του οποίου αναβαθμίζεται το Entersoft Business Suite μέσω Internet (LiveUpdate) χωρίς να απαιτείται παρέμβαση από εξειδικευμένο άνθρωπο, και χωρίς περαιτέρω έξοδα εγκατάστασης μειώνοντας σημαντικά το Συνολικό Κόστος Επένδυσης (Total Costof Owner Ship – TCO)

Αξιοποιώντας τα παραπάνω αλλά και την υπόλοιπη λειτουργικότητα του Entersoft Business Suite αποκτάτε άμεσα ένα κεντρικό νευρικό σύστημα για την εταιρεία σας το οποίο θα αναλάβει να μεταφέρει εντολές και πληροφορίες σε όλα τα σημεία της Αγοράς σας (μέσα και έξω από την επιχείρηση).